Derfor må vi prioritere kritiske råmaterialer

Mens både EU, USA og Kina har klare planer for de aller mest kritiske råmaterialene, ligger Norge langt bak. Det vil vi i RENAS gjøre noe med.

I mars 2023 la EU fram ganske radikale forslag for å få mer kontroll over råvaretilgjengeligheten i Europa. I deres handlingsplan krever de at 10 prosent av det europeiske forbruket av strategiske råmaterialer skal utvinnes lokalt og 40 prosent skal prosesseres innenfor EØS.

EU oppdaterer hvert tredje år en liste over kritiske råmaterialer, også kjent som Critical Raw Materials (CRM). Materialene er kritiske fordi de har mange og viktige bruksområder, og samtidig er forbundet med en forsyningsrisiko. Materialer som er spesielt viktig for produksjon av batterier og fornybar energi har i denne utgaven blitt vektlagt særskilt som strategiske.

Vi i RENAS mener at Norge bør følge EUs eksempel og øke bevisstheten rundt kritiske råmaterialer her i landet. Det gjelder også for norske bedrifter. Har vi kartlagt forsyningsrisiko i egne verdikjeder?

Vi mener at Norge bør følge EUs eksempel og øke bevisstheten rundt kritiske råmaterialer her i landet.

Vi må gripe anledningen

Norge og Europa importerer over 90 prosent av sine sjeldne jordarter fra Kina. EUs nye lovforslag skal gjøre oss mindre avhengige av råvarer fra autoritære regimer. USA har også iverksatt tiltak for å styrke sin egen mineralutvinning og resirkulering av kritiske råvarer.

I Norge mangler vi en god oversikt over hvilke råmaterialer og forsyningskjeder som er å anse som kritiske for norsk industri og økonomi. Hva er forsyningsrisikoen og hvordan forplanter den seg i verdikjeder norske bedrifter er en del av? Hvordan kan vi redusere denne forsyningsrisikoen? Og samtidig; kan vi peke på muligheter for ny teknologi og ny verdiskapning basert på norske konkurransefortrinn til fordel både innenlands og som en eksportvare?

74 av de 90 grunnstoffene benyttes ved fremstilling av kretskort, men mindre enn 10 prosent blir resirkulert.

Egenprodusert CRM-rapport

Vi i RENAS har aktivt jobbet med å rette søkelyset på problemstillingen det siste året.

Sammen med Bergfald Miljørådgivere har vi laget en rapport om mange av de viktigste råmaterialene, hvor de hentes fra i dag og hvilke gjenvinningsmuligheter som finnes. I rapporten anbefaler vi spesifikke gjenvinningsmål for kritiske råmaterialer, spesielt innen elektronikk, men vi mener at målene også bør inkludere andre avfallsstrømmer.

I dag eksisterer det ikke nasjonale krav for gjenvinning av kritiske råmaterialer i Norge. Politikken fokuserer hovedsakelig på gjenvinning generelt, og for lite på hva som faktisk blir gjenvunnet.

For eksempel inneholder støvet fra norske aluminiumssmelteverk store mengder gallium, som er grunnlaget for LED-belysning, 5G-teknologi og elbilmotorer. Dessverre blir dette materialet ikke gjenvunnet. Vi mener at samfunnet som helhet ville hatt større nytte av å gjenvinne ti kilo gallium i stedet for hundre kilo jern. I dag måles gjenvinningen på vekt, og ikke på viktigheten av materialet.

En annen anbefaling fra CRM-rapporten er å innføre deponeringsforbud for kritiske råmaterialer. Dette forslaget var prominente politikere svært positive til i en debatt vi arrangerte under Arendalsuka i 2022.

Nå gjenstår det å se om ord blir til handling i tiden som kommer.

Vi anbefaler deponeringsforbud for kritiske råmaterialer

Arrangerer rundebordsamtaler om CRM

RENAS er i gang med å arrangere flere rundebordsamtaler rundt om i landet, der temaet er kritiske råmaterialer. Rundebordsamtalene er et samarbeid med vårt datterselskap Circular Norway.

Her diskuterer vi muligheter og hindre for bedre forsyningssikkerhet og industriutvikling innen kritiske råmaterialer, med deltagelse fra norsk næringsliv, forskningsmiljøer, organisasjoner og myndigheter.

Ut fra samtalene ser vi at ambisjonene om elektrifisering og omstilling ikke samsvarer med tilgjengeligheten av kritiske råmaterialer, som det er et økt behov for. Det er derfor viktig med en bedre kartlegging for å kunne ta riktige valg, prioriteringer og sette fornuftige krav og mål.

Neste artikkel

De brannfarlige batteriene – og den mulige løsningen

RENAS har gått inn på eiersiden i Li-Tech. Det nyoppstartede selskapet har utviklet en måte å forhindre batteribranner i avfallsanlegg.

Forrige artikkel

Let’s get practical – ONS 2022

Fra en stand laget av brukte og gjenbrukbare materialer, ønsket vi å inspirere bedrifter til å komme i gang med en reell omstilling til sirkulærøkonomi.