Fra avfall til nye produkter

79 387 tonn EE-avfall ble behandlet i fjor. 78,4 % av alle produktene vi samlet inn ble gjenvunnet til nye materialer. Miljøgifter og skadelige stoffer skal ikke tilbake i kretsløpet. De blir destruert hvis mulig, eller lagt på sikre deponi. Se hele oversikten her.

Total mengde behandlet EE-avfall

ProduktgruppeVekt (tonn) Vekt (tonn)
Store industrielle kabler 17 522
Stort industrielt utstyr 16 724
Andre små produkter hvor lengste ytre mål er under 50 cm 15 719
Andre store produkter hvor en av de ytre målene er over 50 cm
13 368
Varme- og kuldeutstyr 10 574
Mindre IT- og telekommunikasjonsutstyr hvor lengste ytre mål er under 50 cm 2 956
Skjermer, monitorer og utstyr som inneholder skjermer med en overflate over 100 cm² 1 604
Lyskilder 905
Solcellepanel 10
Ioniske røykvarslere 3,53
Totalt 79 387

Disponering

Behandlingsmåte Prosent Vekt (tonn)
Materialgjenvinning 78,4 % 62 252
Deponi 11,1 % 8 795
Energiutnyttelse 10,1 % 8 056
Termisk destruksjon 0,08 % 60
Ombruk 0,02 % 13
Annen behandling 0,27 % 211
Totalt 79 387

Utplukkede miljøgifter

Fraksjon Vekt (kilo)
Plast med bromerte flammehemmere 1 808 040
Lysrør/gassutladningslamper/lyspærer 917 990
Kretskort 759 890
LCD-skjermer med lysrør/gassutladningslamper 709 810
Billedrør/katodestrålerør (CRT) inkl. fluoriserende belegg 351 310
Batterier 311 170
KFK, HKFK og HFK fra kuldemøbler 38 714
Tonerkassetter og fargetoner 37 830
Kondensatorer med høyde over 25 mm, diameter over 25 mm eller
tilsvarende volum, og som inneholder miljøskadelige stoffer.
25 100
Asbest og komponenter som inneholder asbest 4 370
Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som
røykvarslere.
2 100
SF6-gass fra kasserte SF6-anlegg 976
Kondensatorer med PCB eller PCT 820
Kvikksølvholdige komponenter 210

Verdier

Ressurser Vekt (tonn)
Jern – Fe 46 124
Aluminium – Al 11 591
Kobber – Cu  6 430
Bly – Pb4 4 208
Gull – Au [kg] 18,3

Mengdene er basert på beregninger, ikke faktisk veiing.

Forrige artikkel

Klimaregnskap 2022

Et klimaregnskap er en kartlegging av en virksomhets klimafotavtrykk. Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokoll) er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp. Et klimaregnskap som føres i henhold til GHG- protokollen rapporterer på Scope, 1, 2 og 3.