Klima­regnskap 2022

Et klimaregnskap er en kartlegging av en virksomhets klimafotavtrykk.

Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokoll) er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp. Et klima­regnskap som føres i henhold til GHG-protokollen rapporterer på Scope, 1, 2 og 3.

Scope 1 og 2 handler om de direkte utslippene virksomheten står for gjennom produksjon og energiforbruk.

Scope 3 handler om indirekte utslipp i verdi­kjeden fra innkjøp, transport, forretnings­reiser, investeringer, bruk av produkter og avfallshåndtering.

RENAS har ingen direkte Scope 1-utslipp.

RENAS har kjøpt opprinnelsesgarantier tilsvarende energiforbruket rapportert i Scope 2. Opprinnelsesgarantien er dokumentasjon på at det har blitt produsert forny­bar energi tilsvarende vårt forbruk i 2022. Kjøpet av opprinnelsesgarantier er med på å styrke konkurranseevnen til norsk fornybarnæring.

Innenfor Scope 3 måler RENAS utslipp fra forretningsreiser (bil/tog/fly), samt de ansattes pendling. Disse utslippene kompenserer vi for med støtte til et Verified Carbon Standard (VCS)-prosjekt som beskytter tropisk skog i et urfolksreservat; REDD+ Matavén.

RENAS Klimaregnskap 2022

Scope Utslippskilder Tonn CO²-ekvivalenter (før kompensasjon) Klimanøytralitet oppnådd gjennom
1 – Direkte utslipp Eget utstyr 0 Null utslipp fra eget utstyr
2 – Indirekte utslipp fra energi Energibruk i kontorer (elektrisitet og fjernvarme) 0 (6,75) Kjøp av opprinnelsesgaranti
3 – Andre indirekte utslipp Forretningsreiser (bil/tog/fly)
De ansattes pendling
0 (4,88)
0 (0,96)
Støtte av sertifisert prosjekt
Neste artikkel

Fra avfall til nye produkter

79 387 tonn EE-avfall ble behandlet i fjor. 78,4 % av alle produktene vi samlet inn ble gjenvunnet til nye materialer. Miljøgifter og skadelige stoffer skal ikke tilbake i kretsløpet. De blir destruert hvis mulig, eller lagt på sikre deponi.

Forrige artikkel

Slik jobber RENAS med bærekrafts­målene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe menneskeskapte klima- endringer innen 2030. De 17 bærekraftsmålene oppsummerer og gjenspeiler endringene og utfordringene verden står overfor.