De brannfarlige batteriene – og den mulige løsningen

RENAS har gått inn på eiersiden i Li-Tech. Det nyoppstartede selskapet har utviklet en måte å forhindre batteribranner i avfallsanlegg.

I dag er det flere gjenstander enn noen gang som inneholder batterier. Hverdagen blir stadig mer elektrifisert, og litiumbatterier en naturlig del av produkter, både i industri og i husholdninger.

- Litiumbatterier har lang levetid og er svært effektive sammenlignet med de tradisjonelle batteriene, påpeker Synne Sauar.

Hun er en av gründerne bak selskapet Li-Tech, som så dagens lys i 2021. De startet opp på bakgrunn av et ønske fra avfallsbransjen om en sensor som kunne detektere litiumbatterier i avfallsstrømmen. Batteriene er nemlig årsak til mange branntilløp og branner på avfallsanleggene.

Litiumionbatterier brukes for eksempel i elbiler, mobiler og batterilagring.

Slik oppstår batteribranner

Dersom et litiumbatteri blir utsatt for ytre skader eller høy varme, kan det utløse en termisk reaksjon på innsiden av batteriet. Denne reaksjonen er også kjent som «Thermal runaway», og vil føre til en ukontrollert og stadig økende varmeutvikling.

-Fordi litiumbatterier inneholder et kjemisk bundet oksygen på innsiden av batteriet, vil det også være svært utfordrende å slukke med konvensjonelle slukkeapparater, forteller Synne.

Det som må til for en brann er varme, brennbart materiale og oksygen. En brann i et litiumbatteri underholder dermed seg selv med oksygen selv om man bruker slukkemiddel.

I avfallsanlegg kan batterier bli utsatt for en mekanisk belastning, for eksempel ved å bli kvernet opp eller presset sammen. Utenfor avfallsanlegget kan den samme reaksjonen oppstå i renovasjonsbiler og i produkter som el-sparkesykler.

Omfanget av brannen vil avhenge av flere faktorer, blant annet av materialet rundt. På avfallsanlegg kan brannene bli svært omfattende, særlig når det er papp og papir i nærheten, men også restavfall.

- En del av utfordringen er at det kan være veldig farlig for ansatte å jobbe på avfallsanlegg når branner i litiumbatterier oppstår. Både på grunn av brannen i seg selv, men også på grunn av giftige gasser som slippes ut, sier Synne.

Det har vært flere tilfeller hvor ansatte har blitt sendt på sykehus som følge av å puste inn giftige gasser etter en batteribrann.

Thermal runaway

Dette vil bidra til å løse et vesentlig problem for bransjen og samfunnene rundt avfallsanleggene.

Bjørn Arild Thon Administrerende direktør i RENAS

Sensorer finner batteriene

På avfallsanlegg er det branntilløp nesten hver uke. Litium- og litiumionbatterier får skylden for åtte av ti branner. I dagens marked eksisterer det ingen løsning for å detektere og fjerne disse brannfarlige batteriene fra avfallsstrømmen.

Li-Tech utvikler et system for å detektere alle de uønskede batteriene i avfallsstrømmen. De utvikler en sensor som installeres under et samlebånd, og ser om det ligger et batteri eller ikke på samlebåndet.

- Derfra kan en robotarm foreta en automatisk utsortering, eller så blir det en form for varsling slik at de ansatte stopper båndet og plukker ut batteriet, forteller Synne.

Li-Tech er fortsatt i et utviklingsløp og jobber med sin første versjon. De har gjort flere felttester og håper å starte et pilotprosjekt i løpet av 2023. I 2024 satser de på å gjøre sitt første kommersielle salg, med påfølgende skalering i 2025.

Årsaken til batteribranner

Gjensidig nytte

RENAS har gått inn som deleier og en av selskapets hovedinvestorer. Synne mener det er utrolig verdifullt for dem å ha med RENAS på laget.

- RENAS sitter med lang erfaring i bransjen. De kan åpne dører for oss og komme med innspill til ideer og retninger vi ønsker å gå. Vi kan stille dem alle de vanskelige spørsmålene

som man ikke kan stille rett til kundene, sier hun.

RENAS på sin side har stor tro på at Li-Techs løsning både er effektiv og enkel nok til å rulles ut i stor skala på flere typer anlegg.

– Dette vil bidra til å løse et vesentlig problem for bransjen og samfunnene rundt avfallsanleggene. For oss er Li-Techs virksomhet nyttig for vår kjernevirksomhet, som er mottak og behandling av EE-avfall. Det er derfor vi har valgt å gå inn med betydelige ressurser i deres teknologi. Framover vil vi være en aktiv medeier og støttespiller hos Li-Tech, sier administrerende direktør i RENAS, Bjørn Arild Thon.

Hvorfor er det så farlig?

Neste artikkel

Slik jobber RENAS med bærekrafts­målene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe menneskeskapte klima- endringer innen 2030. De 17 bærekraftsmålene oppsummerer og gjenspeiler endringene og utfordringene verden står overfor.

Forrige artikkel

Derfor må vi prioritere kritiske råmaterialer

Mens både EU, USA og Kina har klare planer for de aller mest kritiske råmaterialene, ligger Norge langt bak. Det vil vi i RENAS gjøre noe med.