Slik jobber RENAS med bærekrafts­målene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe menneskeskapte klima-endringer innen 2030. De 17 bærekraftsmålene oppsummerer og gjenspeiler endringene og utfordringene verden står overfor.

RENAS' uttalte ambisjon er «Ingen miljøgifter på avveie». Det helt grunnleggende formålet med RENAS er å ta vare på miljøet, som også er fundamentet i bærekraftsmålene som har med biosfæren å gjøre; vann, luft, hav og jord. God håndtering og ressursforvaltning hindrer også utslipp av klimagasser.

I 2021 utviklet vi en ny bærekraftsstrategi basert på FNs bærekraftsmål og identifiserte fokusmål der vi kan gjøre en forskjell. Hver dag jobber vi med oppfølging av denne strategien, i tillegg til en vurdering av identifiserte mål.

Miljøansvar

RENAS skal fortsette å stimulere til bruk av den beste tilgjengelige teknologien og innovasjon i behandlingsmetoder for å forbedre gjenvinningsgraden. Det er også derfor vi har gjennomgått alle avtalene vi har med behandlingsanlegg.

 • Samtidig deltar vi aktivt i flere forskningsprosjekter som tar sikte på å forbedre innsamlingsmetodene.
 • RENAS har analysert verdikjeder for ulike materialer som blant annet finnes i elektriske produkter, kartlagt gjenvinningspotensialet og deltar i forskningsprosjekter som har som mål å utvikle ny gjenvinningsteknologi.

Sirkulærøkonomi

RENAS skal bidra aktivt for å øke kunnskapen om sirkulærøkonomiske prinsipper og tilby tjenester for miljørapportering.

 • RENAS tilbyr et nettbasert kurs som gir grunnleggende kunnskap om sirkulærøkonom, som er gratis for våre medlemmer, men åpent for alle. Kurset er utviklet i samarbeid med vårt datterselskap Circular Norway.
 • RENAS har bidratt med formidling og prosjekter ved ulike utdanningsinstitusjoner for å gi studenter praktisk kunnskap om sirkulærøkonomi.
 • RENAS har utviklet et rapporteringsverktøy som gir bedre innsyn og mer detaljert informasjon om behandling og gjenvinningsgrader.
 • RENAS utvikler også en spesifisert miljørapport for alle medlemmer. Rapporten vil gi økt innsyn og informasjon om behandling og gjenvinningsgrader for medlemmenes produkter, og bidra til økt bevissthet om behandlingsmetoder og sirkularitet.
 • Fremover vil verktøyet bli utvidet med underlag til rapportering innen Scope 3 i GHG-protokollen, med mer detaljer om gjenvinningsgrader og CO2-ekvivalenter knyttet til gjenvinningsprosessen.

Innovasjon

RENAS vil fortsette med eksisterende og nye utviklingsprosjekter som bidrar til økt bærekraft og forbedringer for våre medlemmer og i hele vår verdikjede.

 • RENAS har gått inn på eiersiden i oppstartsbedriften Li-Tech, som utvikler en løsning basert på sensorteknologi som vil hindre brann i avfallsstrømmen.
 • RENAS deltar i flere prosjekter og nettverk som legger til rette for økt innovasjon. Vi er aktive i klynger, deltar i prosjekter som fokuserer på forbedringer i regelverk og sikkerhet, og er aktive i Avfallsforsk.
 • RENAS samarbeider med REdu, avfalls- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft, og har en avtale med NMBU om studentpraksis og internships.

Forvaltning

RENAS vil engasjere seg for at produsentansvarssystemet blir så effektivt som mulig, gjennom kontinuerlig kontakt med myndigheter, medlemmer og andre aktører i verdikjeden.

 • RENAS har satt forsyningssikkerhet og kritiske råmaterialer på dagsorden, og etterlyst en kartlegging for norsk industri. Vi etterlyser også krav til gjenvinning for kritiske råmaterialer, og har gitt innspill til både politikere og næringsliv.
 • RENAS har bidratt med høringssvar i forbindelse med revidering av blant annet avfallsforskriften, bidratt aktivt til programutforming og kommet med innspill til politikere og forvaltning.
Neste artikkel

Klimaregnskap 2022

Et klimaregnskap er en kartlegging av en virksomhets klimafotavtrykk. Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokoll) er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp. Et klimaregnskap som føres i henhold til GHG- protokollen rapporterer på Scope, 1, 2 og 3.

Forrige artikkel

De brannfarlige batteriene – og den mulige løsningen

RENAS har gått inn på eiersiden i Li-Tech. Det nyoppstartede selskapet har utviklet en måte å forhindre batteribranner i avfallsanlegg.